ไอซีทีบิซ : บริการไอทีสำหรับธุรกิจ,โปรแกรมบัญชี Express,โปรแกรมบัญชี CD Organizer,WinSpeed,BusinessPlus ระบบโปรแกรมบัญชี online บริการวางระบบคอมพิวเตอร์สำหรับ SME,บริการฝึกอบรม VPN ,Online Marketig ,การทำตลาดออนไลน์,การฝึกอบรมสัมนาทางด้านไอที และ IT สำหรับองค์กรธุรกิจและบุคคลทั่วไปที่ใช้ชีวิตอยู่กับระบบไอทีและอินเตอร์เน็ต
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express

โปรแกรมบัญชี Express
เทคนิคการใช้งานโปรแกรม
การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม
VDO สอนการใช้งาน
DOWNLOAD แบบฟอร์ม
บริการวางระบบบัญชี
บริการอบรมนอกสถานที่
บริการแก้ไขปัญหาเฉพาะกรณี
บริการพิเศษรายปี (M/A)
 
โปรแกรมบัญชี express set
 
ชุดโปรแกรม Express ประกอบด้วย
 

1. CD ชุดติดตั้งโปรแกรม Express พร้อม Serial Number

2. CD สอนการใช้งานโปรแกรมบัญชี express
3. หนังสือคู่มือสอนการใช้งานภาษาไทย กรณี Verson Thai/Eng จะมีคูมือภาษาอังกฤษให้ 1 เล่ม
 
โปรแกรมบัญชี Epxress Demo Download
หน้าแรก
       
เคล็ด (ไม่) ลับการใช้งานโปรแกรม
1 ปิดหน้าจอเตือน(Security Warning) เวลาเปิดโปรแกรม Express
2 การกระทบยอด ภงด50, ภ.พ.30
3 การปฏิบัติในกรณีรับเช็คชำระหนี้แล้วเช็คมีปัญหา
4 ตัวอย่างวิธีการนำ Express ไปใช้งานกับธุรกิจผลิต
5 ซ่อนระบบบัญชี Express จากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
6 การบันทึกรับคืนหรือส่งคืนสินค้าที่ซื้อ/ขายในปีก่อน (ประมวลผลสิ้นปีไปแล้ว)
7 ใช้โปรแกรมมาหลายปี ไม่เคยปิดบัญชี ต้องทำอย่างไร
8 ทำไมพิมพ์แบบฟอร์ม เส้นตารางกลายเป็นตัวเลขไทย
9 Perpetual/Periodic , FIFO/Average เลือกใช้แบบไหนดี
10 ปีใหม่ทีไร วันที่ไม่อยู่ในงวดทุกที ?
11 ปรับขนาดตัวอักษรของ Express ให้อ่านง่ายขึ้น
12 วิธีการปิดประมวลผลสิ้นปีในโปรแกรม Express
13 วิธีคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ของโปรแกรม Express
14 วิธีการแปลงข้อมูลจาก Excel มาใช้ใน Express
15 การใช้งาน Express กับงานบัญชีในโรงพยาบาล
16 วิธีแก้ไขข้อผิดพลาดจากการยื่นภาษีผ่าน Internet
17 วิธียื่นภาษีผ่าน Internet
18 ทำความเข้าใจกับวิธีกำหนดสิทธิการใช้งานในโปรแกรม Express
19 ป้อนวันที่รับของแยกตามรายการสินค้าในใบสั่งซื้อ (ใบสั่งขายก็ทำได้เช่นกัน)
20 ทำความเข้าใจวิธีลงบัญชีของ Express
21 พิมพ์งานจาก Express ออกทางเครื่องพิมพ์แบบต่าง ๆ
22 วิธีคำนวณต้นทุนในโปรแกรม Express
23 การรวมรายการของรหัสลูกค้า 2 รหัส ให้เป็นรหัสเดียว
24 จัดเก็บข้อมูลให้ปลอดภัย-แยกข้อมูล
25 การนำรายงานจาก Express ไปใช้ใน Excel
26 ค้นหาเอกสารเพื่อตรวจทานได้ง่ายๆ
27 ปกป้องข้อมูลในโปรแกรม Express ให้ปลอดภัย
 
วิธีคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ของโปรแกรม Express

บทความนี้ เราจะมาดูในเรื่องของการคิดค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินกันนะค่ะ เนื่องจากทรัพย์สินถาวรเป็นบัญชีที่มีความพิเศษกว่าบัญชีทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น วัตถุดิบหรือสินค้าคงเหลือ นั่นคือ ทรัพย์สินถาวรมีการเสื่อมสภาพ และสามารถนำค่าที่เกิดจากการเสื่อมสภาพมาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้  ในโปรแกรม Express คุณสามารถบันทึกรายการทรัพย์สินทั้งหมดที่คุณครอบครองอยู่ ซึ่งโปรแกรมจะคำนวณค่าเสื่อมราคาและบันทึกบัญชีให้โดยอัตโนมัติ บางท่านอาจจะยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีการคำนวณค่าเสื่อมของตัวโปรแกรมใน แต่ละวิธี ว่ามีหลักการในการคำนวณในรูปแบบไหน  จึงขออธิบายหลักการในการคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินในแต่ละวิธี ดังนี้
1. วิธีเส้นตรง (Straight-Line Method)

คิด ค่าเสื่อมโดยเอาอายุการใช้งานเป็นจำนวนปีมาหาร  ทำให้ได้ค่าเสื่อมราคาเท่ากันทุกปี เป็นวิธีที่นิยมใช้กัน ตัวอย่างเช่น  คอมพิวเตอร์มูลค่า 10,100.-  มูลค่าซาก 100.-  อายุการ
ใช้งาน 5 ปี ดังนั้นอัตราค่าเสื่อม = 100/5 = 20.00% ค่าเสื่อมราคา จะเป็นดังนี้

Image

โปรแกรมจะคำนวณโดยใช้สูตรการคำนวณดังนี้  
(ราคาซื้อ - ราคาซาก) *  %อัตราค่าเสื่อม

กรณีคิดค่าเสื่อมรายเดือน
ถ้าเป็นกรณีที่คำนวณค่าเสื่อมราคาเป็นรายเดือน แล้ววันที่ซื้อหรือวันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม อยู่ระหว่างเดือน (คือ ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาทั้งเดือน) โปรแกรมจะคำนวณโดยใช้สูตรการคำนวณดังนี้  
(ราคาซื้อ - ราคาซาก) *  %อัตราค่าเสื่อม / จำนวนวันทั้งหมดในปีนั้น * จำนวนวันในเดือนที่คิดค่าเสื่อมราคานั้น
ตัวอย่าง  เช่น  ซื้อคอมพิวเตอร์ วันที่ 15/01/50 เริ่มใช้วันที่ 15/01/50 ราคา 25,000 บาท ราคาซาก 1 บาท  อายุการใช้งาน 5 ปี  อัตรา 20% ดังรูป

Image

โปรแกรมจะคำนวณค่าเสื่อมของเดือนแรกที่มีการซื้อดังต่อไปนี้ 
(25,000 -1) *20% / 365 *17 = 232.87  แสดงให้เห็นดังรูป

Image

2.  วิธีลดยอด (The Constant Percentage of Declining Book-Value Method)

หรือเรียกเต็มๆ  ว่า วิธีอัตราคงที่ของราคาตามบัญชีที่ลดลง วิธีนี้จะคำนวณหาอัตราค่าเสื่อมราคาที่คงที่ไว้ แล้วนำอัตรานั้นมาคูณกับราคาตามบัญชี ณ วันต้นรอบบัญชีของปีนั้นๆ เพื่อให้ได้ค่าเสื่อมประจำปี
สูตรการหาอัตราค่าเสื่อมราคาคงที่   =   100 x (1 - รากที่ n ของ (ราคาซาก/ราคาทุน))
โดยที่  n = จำนวนปี
ตัวอย่างเช่น
เครื่องจักรมูลค่า 10,100.-     มูลค่าซาก 100.-   อายุการใช้งาน 5 ปี

ดังนั้นอัตราค่าเสื่อมราคาคงที่    = 100 x (1 – รากที่ 5 ของ (100/ 10,100))
                                      = 100 x (1 - .397))
                                      = 60.27

ค่าเสื่อมแต่ละปีจะเป็นดังนี้

Image

** หมายเหตุ : การคำนวณด้วยวิธีนี้ หากราคาซากกำหนดไว้น้อย  จะมีผลทำให้เปอร์เซ็นอัตราค่าเสื่อมสูงขึ้นมาก  ดังนั้นจึงควรกำหนดราคาซากให้เหมาะสมตามจริง (ไม่ใช่กำหนดเป็น 1 บาท)

3.  คิดค่าเสื่อมต่อปีเอง

เป็นการคิดค่าเสื่อมจากผลผลิต หรือ ชั่วโมงทำงาน  วิธีนี้โปรแกรมจะไม่คำนวณค่าเสื่อมให้ คุณจะต้องป้อนตัวเลขค่าเสื่อมราคาเข้าไปเอง โดยคลิกที่แท็บค่าเสื่อมรายเดือน , คลิกปุ่มแก้ไข แล้วป้อนค่าเสื่อมแต่ละงวดเข้าไปเอง

การคิดค่าเสื่อมในกรณีพิเศษต่างๆ
1.  ค่าเสื่อมเบื้องต้น
นอกจากการคิดค่าเสื่อมตามวิธีการข้างต้นแล้ว  ตามกฎหมายใหม่ พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่395)  ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2545  เป็นต้นไป  กำหนดให้ทรัพย์สินบางประเภท สามารถหักค่าเสื่อมเบื้องต้นในวันที่ได้ทรัพย์สินมา ในอัตราต่อไปนี้

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (ไม่รวมโปรแกรม)       40%    ส่วนที่เหลือให้หักได้ใน 3 ปี
อาคารโรงงาน หักเบื้องต้นได้                        25%    ส่วนที่เหลือให้หักได้ใน 20 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์หักได้                         40%    ส่วนที่เหลือให้หักได้ใน 5 ปี

ทั้งนี้เฉพาะธุรกิจขนาดเล็กและกลาง ที่มีทรัพย์สิน(ไม่รวมที่ดิน) ไม่เกิน 200 ล้าน และมีลูกจ้างไม่เกิน 200 คน ดังนั้นค่าเสื่อมราคาที่คิดในปีแรกของทรัพย์สินเหล่านี้ จะประกอบด้วยค่าเสื่อม 2 ยอดคือ
            1. ค่าเสื่อมราคาเบื้องต้น คือ (ราคาซื้อ X เปอร์เซ็นที่หักได้)
            2. ค่าเสื่อมราคาที่คิดใช้ในปี

จึงต้องมีการกำหนดให้ป้อนค่าเสื่อมราคาเบื้องต้น ที่คำนวณเป็นเงินแล้วในช่องค่าเสื่อมเบื้องต้นเอาไว้ด้วย  เพื่อโปรแกรมจะนำไปใช้ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาส่วนที่เหลือให้เอง และเมื่อปิดประมวลผลสิ้นปีโปรแกรมจะนำยอดค่าเสื่อมหรือค่าสึกหรอในปีนั้น บวกด้วยค่าเสื่อมเบื้องต้น เพื่อบันทึกเป็นยอดค่าเสื่อมสะสมยกมาปีใหม่ (แต่โปรแกรมจะไม่ลบยอดค่าเสื่อมเบื้องต้นนี้ทิ้ง  เพราะว่าในปีถัดไปจะเก็บไว้คำนวณมูลค่าทรัพย์สิน  ดังนั้นห้ามลบยอดเงินในช่องนี้ออกค่ะ)

2.  ทรัพย์สินที่ถูกจำกัดการคำนวณค่าเสื่อม

กรณี ทรัพย์สินที่นำมาบันทึก เป็นทรัพย์สินที่ถูกจำกัดการคำนวณค่าเสื่อมราคาตามกฎหมาย  เช่น รถยนต์ที่มีมูลค่าเกิน 1 ล้านบาท ซึ่งตามกฎหมายจะยินยอมให้คำนวณค่าเสื่อมราคาจากมูลค่าได้ไม่เกิน 1 ล้านบาท ในกรณีนี้ ให้คุณบันทึกข้อมูลตามวิธีการดังต่อไปนี้ โดยในส่วนของราคาซื้อให้ป้อนมูลค่าตามที่ซื้อมาจริง ตัวอย่างเช่น ซื้อรถยนต์ 1 คัน ราคา 1,500,000 บาท ให้คุณป้อนในช่องราคาซื้อ 1,500,000 บาท ส่วนที่เกินอีก 500,000 บาท ให้นำไปป้อนไว้ในช่องราคาซาก ซึ่งจะทำให้โปรแกรมคำนวณค่าเสื่อมราคาจากมูลค่าทรัพย์สินเพียง 1,000,000 บาทเท่านั้น กรณีข้างต้นนี้สามารถบันทึกข้อมูลในหน้าจอทรัพย์สินถาวรได้ดังรูป

Image

 

   
   

โปรแกรม express online , โปรแกรมบัญชี express ,ระบบบัญชี express ผ่านเน็ต, โปรแกรม express ระหว่างสาขา,ระบบ express online ,Express Online ระหว่างสาขา ,โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express รับวางระบบ express และ Network

CopyRight 2012© www.ictbiz.co.th
Contact Us : online@ictbiz.co.th