ไอซีทีบิซ : บริการไอทีสำหรับธุรกิจ,โปรแกรมบัญชี Express,โปรแกรมบัญชี CD Organizer,WinSpeed,BusinessPlus ระบบโปรแกรมบัญชี online บริการวางระบบคอมพิวเตอร์สำหรับ SME,บริการฝึกอบรม VPN ,Online Marketig ,การทำตลาดออนไลน์,การฝึกอบรมสัมนาทางด้านไอที และ IT สำหรับองค์กรธุรกิจและบุคคลทั่วไปที่ใช้ชีวิตอยู่กับระบบไอทีและอินเตอร์เน็ต
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express
  • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express

โปรแกรมบัญชี Express
เทคนิคการใช้งานโปรแกรม
การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม
VDO สอนการใช้งาน
DOWNLOAD แบบฟอร์ม
บริการวางระบบบัญชี
บริการอบรมนอกสถานที่
บริการแก้ไขปัญหาเฉพาะกรณี
บริการพิเศษรายปี (M/A)
 
โปรแกรมบัญชี express set
 
ชุดโปรแกรม Express ประกอบด้วย
 

1. CD ชุดติดตั้งโปรแกรม Express พร้อม Serial Number

2. CD สอนการใช้งานโปรแกรมบัญชี express
3. หนังสือคู่มือสอนการใช้งานภาษาไทย กรณี Verson Thai/Eng จะมีคูมือภาษาอังกฤษให้ 1 เล่ม
 
โปรแกรมบัญชี Epxress Demo Download
หน้าแรก
       
เคล็ด (ไม่) ลับการใช้งานโปรแกรม
1 ปิดหน้าจอเตือน(Security Warning) เวลาเปิดโปรแกรม Express
2 การกระทบยอด ภงด50, ภ.พ.30
3 การปฏิบัติในกรณีรับเช็คชำระหนี้แล้วเช็คมีปัญหา
4 ตัวอย่างวิธีการนำ Express ไปใช้งานกับธุรกิจผลิต
5 ซ่อนระบบบัญชี Express จากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
6 การบันทึกรับคืนหรือส่งคืนสินค้าที่ซื้อ/ขายในปีก่อน (ประมวลผลสิ้นปีไปแล้ว)
7 ใช้โปรแกรมมาหลายปี ไม่เคยปิดบัญชี ต้องทำอย่างไร
8 ทำไมพิมพ์แบบฟอร์ม เส้นตารางกลายเป็นตัวเลขไทย
9 Perpetual/Periodic , FIFO/Average เลือกใช้แบบไหนดี
10 ปีใหม่ทีไร วันที่ไม่อยู่ในงวดทุกที ?
11 ปรับขนาดตัวอักษรของ Express ให้อ่านง่ายขึ้น
12 วิธีการปิดประมวลผลสิ้นปีในโปรแกรม Express
13 วิธีคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ของโปรแกรม Express
14 วิธีการแปลงข้อมูลจาก Excel มาใช้ใน Express
15 การใช้งาน Express กับงานบัญชีในโรงพยาบาล
16 วิธีแก้ไขข้อผิดพลาดจากการยื่นภาษีผ่าน Internet
17 วิธียื่นภาษีผ่าน Internet
18 ทำความเข้าใจกับวิธีกำหนดสิทธิการใช้งานในโปรแกรม Express
19 ป้อนวันที่รับของแยกตามรายการสินค้าในใบสั่งซื้อ (ใบสั่งขายก็ทำได้เช่นกัน)
20 ทำความเข้าใจวิธีลงบัญชีของ Express
21 พิมพ์งานจาก Express ออกทางเครื่องพิมพ์แบบต่าง ๆ
22 วิธีคำนวณต้นทุนในโปรแกรม Express
23 การรวมรายการของรหัสลูกค้า 2 รหัส ให้เป็นรหัสเดียว
24 จัดเก็บข้อมูลให้ปลอดภัย-แยกข้อมูล
25 การนำรายงานจาก Express ไปใช้ใน Excel
26 ค้นหาเอกสารเพื่อตรวจทานได้ง่ายๆ
27 ปกป้องข้อมูลในโปรแกรม Express ให้ปลอดภัย
 
ใช้โปรแกรมมาหลายปี ไม่เคยปิดบัญชี ต้องทำอย่างไร

การประมวลผลสามารถปิดประมวลผลหลาย ๆ ปีรวมกันในคราวเดียวได้ โดยจะต้องมีการเฉลี่ยรอบบัญชีที่จะปิดให้อยู่ในงวด 1-12 ก่อน ส่วนงวด 13-24 กำหนดเป็นงวดบัญชีปีปัจจุบัน ที่เมนูเริ่มระบบ/ ข้อ 3 กำหนดรอบบัญชี

ตัวอย่าง  บริษัทเริ่มใช้โปรแกรมตั้งแต่ปี 2548 ไม่เคยประมวลผลมาก่อน  ปัจจุบันเริ่มงานปี 2552 ต้องการประมวลผลปี 2548 - 2551 ออกทั้งหมด 4 ปี
วิธี เฉลี่ยรอบบัญชี ให้นำ 12 หารด้วยจำนวนปีที่จะปิด   เช่น  12  /4 = 3  (3 หมายถึง ปีที่ปิด 1 ปีกำหนดอยู่ภายใน 3 งวด  เช่น ปี 2548  ให้กำหนดอยุ่ภายในงวดที่ 1-3  )

Image 

หลังจากที่แก้ไขรอบบัญชีแล้ว   ให้คำนวณยอดต่าง ๆ ของระบบ   เพื่อความถูกต้องของข้อมูล ดังนี้
1. จัดเรียงข้อมูล (เมนูอื่น ๆ /ข้อ 1 จัดการแฟ้มข้อมูล/ ข้อ 6 จัดเรียงข้อมูล - เลือกทุกแฟ้ม)
2. คำนวณยอดต่าง ๆ ทั้ง 4 ยอด
2.1 คำนวณเจ้าหนี้รายตัว (เมนูซื้อ / ข้อ 8 คำนวณยอดเจ้าหนี้ใหม่)
2.2 คำนวณลูกหนี้รายตัว (เมนูขาย / ข้อ B คำนวณยอดลูกหนี้ใหม่)
2.3 คำนวณสินค้าคงเหลือ (เมนูสินค้า / ข้อ 7/ ข้อ 4 คำนวณยอดสะสม คงเหลือ ลงบัญชีสินค้า)
2.4 ตรวจสอบงบการเงินต่าง ๆ ให้ถูกต้อง 
จากนั้นประมวลผลสิ้นปีได้เลยค่ะ จะได้รอบบัญชีใหม่เป็นปี 2552

( ดูวิธีปิดประมวลผลได้จากที่นี่ค่ะ -->  วิธีการประมวลผลสิ้นปี )

*หมายเหตุ : การประมวลผลสิ้นปีด้วยวิธีการเฉลี่ยรอบบัญชีแบบนี้มีผลทำให้ค่าเสื่อมราคาในระบบรายการทรัพย์สิน มีการคำนวณตัวเลขผิดพลาดได้ ดังนั้น วิธีนี้แนะนำให้ใช้เฉพาะกรณีที่ไม่ได้ใช้งานระบบรายการทรัพย์สินในโปรแกรมเอ็กซ์เพรส เท่านั้นครับ

**ข้อควรระวัง :  วันที่เริ่มรอบบัญชีห้ามมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากจะมีผลกับยอดยกมาของทุกระบบค่ะ

   
   

โปรแกรม express online , โปรแกรมบัญชี express ,ระบบบัญชี express ผ่านเน็ต, โปรแกรม express ระหว่างสาขา,ระบบ express online ,Express Online ระหว่างสาขา ,โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express รับวางระบบ express และ Network

CopyRight 2012© www.ictbiz.co.th
Contact Us : online@ictbiz.co.th